L’avaluació a Santillana Projectes

Actualment entenem l’avaluació com un procés de recollida d’informació per a valorar i prendre decisions sobre l’aprenentatge dels nostres alumnes. Per tant, no estem parlant únicament d’una avaluació que qualifica, sinó d’una avaluació que usem per a regular l’aprenentatge del nostre alumnat.

A l’article Què és l’avaluació formativa i formadora? ja us presentem les idees clau per a tenir en compte sobre la nova avaluació:

  • Recull informació sobre el procés d’aprenentatge.
  • S’aplica en diferents moments d’una seqüència d’aprenentatge o projecte.
  • S’utilitza per a regular l’aprenentatge.
  • L’apliquen tant els i les mestres com l’alumnat.

Com apliquem l’avaluació amb Santillana Projectes?

Seguint la seqüència normal d’un projecte, podem anar aplicant l’avaluació formativa i formadora de la següent manera:

1.Conèixer el punt de partida del nostre alumnat

És el que coneixem com a avaluació diagnòstica o inicial. Ens proporciona informació sobre en quins aspectes caldrà aprofundir, quins seran nous, quins podem treballar més superficialment, etc.

A Santillana Projectes, aquest tipus d’activitats estan sempre al principi dels projectes i es titulen «Què sabem sobre…».

Aquestes activitats també les podem reprendre al final del projecte per a valorar el que cada alumne i alumna sabia a l’inici del projecte i el que sap en finalitzar-lo

2. Les activitats d’aprenentatge també ens donen informació per a l’avaluació

Si entenem l’avaluació com una eina per a la millora de l’aprenentatge, aquesta no té per què ser una acció externa al procés d’ensenyament aprenentatge, sinó que les activitats d’aprenentatge poden ser alhora activitats d’avaluació. És a dir, qualsevol moment o qualsevol activitat és òptima per a revisar l’aprenentatge del nostre alumnat i valorar si cal ajudar-lo o no.

Per tant, a Santillana Projectes hem de planificar, en funció del que volem avaluar, quines activitats ens proporcionaran aquesta informació. Per exemple, si volem avaluar el tractament de la informació i la cerca en la xarxa, ens apuntarem aquest indicador al costat de les activitats marcades amb la icona .

3.Implicar els i les alumnes en el seu aprenentatge i avaluació

Al final de cada tasca trobarem activitats d’autoavaluació en les quals els i les alumnes podran fer una reflexió i valoració del seu propi procés amb aquesta tasca.

En cada projecte es poden trobar unes rúbriques d’avaluació. Aquestes estan dirigides a avaluar diferents estratègies, activitats i moments del projecte, des del treball cooperatiu, l’exposició oral o el producte realitzat. Són instruments que desenvolupen i fomenten l’avaluació formativa i promouen l’aprenentatge amb la seva utilització.

4. Valorar tot el conjunt del projecte

Finalment, trobem el moment final del projecte, on s’avalua el conjunt de l’après, es recullen les idees que durant tot el projecte s’han anat desenvolupant i l’alumnat demostrarà què ha après. Plantejada d’aquesta manera, l’avaluació final té una intenció sumativa i certificadora.

En els projectes, tota aquesta informació es fa visible en els exercicis titulats «Què he après?», on es recullen les idees generals del projecte vinculades a conceptes clau i competències bàsiques de l’assignatura, juntament amb una valoració personal de l’alumnat.

Amb ajuda d’aquest article, els consells, propostes i instruments de la guia docent de cada projecte, aplicareu l’avaluació en els tres moments imprescindibles del procés d’aprenentatge, implicareu l’alumnat i afavorireu la presa de consciència del seu procés d’aprenentatge i avaluació, ajudant així un major desenvolupament de l’autonomia dels nens i nenes.

Us animem a realitzar aquesta seqüència avaluativa en els projectes que afronteu a l’aula i que ens expliqueu com us ha resultat la vostra experiència.

Propostes per a vincular el Dia de la Pau amb el projecte «Vivim junts»

Als docents se’ns presenta gairebé diàriament la necessitat d’ajudar el nostre alumnat a resoldre conflictes sorgits en la convivència a l’aula, a més d’ensenyar-los a ser conscients de l’important que és, quan vivim en societat, respectar les diferències i resoldre aquestes situacions de manera pacífica. Al mateix temps, hem de continuar amb la labor d’ensenyar els continguts de les matèries que impartim. Per això en aquest article us oferim algunes propostes per a treballar continguts relacionats amb la convivència i la resolució de conflictes a través del projecte «Vivim junts».

D’altra banda, a l’article Una gran experiència al centre Sant Bartolomé (Oriola) podeu conèixer una altra experiència sobre aquest projecte.

Com relacionar el projecte «Vivim junts» amb el Dia de la Pau?

Realitzar activitats complementàries perquè encaixin en el projecte requereix una planificació com ja vam veure a l’article Orientacions per al començament de curs, on us presentàvem orientacions a l’hora de posar en marxa el nostre projecte.

Proposta per a la resolució de conflictes

Una de les tasques que ens proposa el projecte «Vivim junts» és conèixer els problemes del barri. Podem treballar aquesta activitat durant la setmana de la pau posant una bústia a l’aula perquè els nens i nenes introdueixin cartes, anònimes o no, sobre algun conflicte que hagin viscut o que puguin haver presenciat en el col·legi o al carrer. A final de setmana dedicarem un temps a llegir-les a classe i a posar-nos en el lloc d’aquesta persona, fomentant així l’empatia, per a finalment intentar donar una solució pacífica a la situació plantejada. Al mateix temps els demanarem que ens diguin com podrien haver actuat per a evitar que es produís aquest conflicte.

Aquesta activitat podria realitzar-se de forma periòdica: setmanalment, cada quinze dies o aprofitar la setmana en la qual es celebra el Dia de la Pau. Amb ella podem ajudar l’alumnat a posar-se en el lloc d’altres persones, conèixer com es poden sentir i saber com actuar davant situacions semblants en el futur. Paral·lelament estem treballant multitud de continguts com la convivència, la resolució de conflictes, comunicació oral, comunicació escrita, la carta i el respecte.

Normes de convivència

A la tasca anomenada «Els nostres veïns» se’ns proposa l’elaboració d’un cartell amb les normes de convivència que ha de complir un veïnat. Amb aquesta activitat es pretén que els nens i nenes adquireixin consciència de com han de comportar-se amb els altres, sense oblidar-se dels qui tenen dificultats per a moure’s i de les persones majors. Fins i tot podríem elaborar un decàleg amb les normes de convivència treballades a l’aula perquè després siguin utilitzades en la campanya del nostre producte final o fer que per equips elaborin diferents normes amb les seves respectives imatges de fotografies que portin de casa o dibuixos fets per ells mateixos.

Jutge o jutgessa de pau

En el projecte es tracten continguts com el coneixement de les funcions d’un ajuntament i els qui treballen en ell, i el producte final és l’elaboració d’una campanya per a conscienciar als veïns i veïnes de tenir un barri millor.

Per a treballar en el dia o setmana de la pau a partir d’aquest context, crearem la figura d’un jutge o jutgessa de pau a l’aula. Un alumne o alumna serà triat pel tutor amb la finalitat que la resta del grup acudeixi a ells perquè els ajudi a solucionar conflictes que puguin sorgir a classe o al pati. La funció serà la mateixa que la que exerceix un jutge de pau en un ajuntament, sota la nostra supervisió. Els haurem d’explicar a tots en què consisteix aquesta figura i de què s’encarrega. Buscarem un alumne o alumna responsable amb capacitat d’ajuda i destinarem un moment del dia perquè puguin plantejar les situacions sense interrompre el desenvolupament de classe. Igualment podem fer rotativa aquesta figura o fins i tot nomenar a diversos alumnes perquè tots puguin exercir aquesta funció.

Amb aquesta proposta afavorim l’autonomia del nen i la nena alhora que ajudem a solucionar els conflictes entre iguals.

El racó de l’amistat

Es tracta de destinar una zona del pati, com, per exemple, un banc, perquè qualsevol alumne o alumna pugui acudir quan sorgeixi un conflicte o simplement no tingui amb qui jugar. L’alumnat del mateix nivell o de nivells superiors acudirà per a saber què succeeix i tractar de solucionar-ho. Aquesta activitat es realitzaria de manera que tots els i les alumnes del centre, fins als més majors, siguin els responsables del benestar dels més petits.

Podem presentar i ensenyar aquesta dinàmica durant el Dia de la Pau i aplicar-la de manera regular durant tot el curs. Els i les alumnes que han realitzat el projecte «Vivim junts» seran els encarregats d’explicar als altres nivells en què consisteix aquesta dinàmica i què cal fer.

Aquestes són sols algunes propostes amb les quals celebrar el Dia de la Pau emprant el projecte «Vivim junts», però podrien realitzar-se durant tot el curs escolar i en tots els nivells educatius amb la finalitat de millorar la convivència, afavorir la intel·ligència emocional, reduir els conflictes i oferir-los diferents formes per a solucionar-los millorant així les relacions entre iguals i de forma autònoma.

Esperem que poseu en marxa algunes d’aquestes propostes i compartiu amb nosaltres altres activitats que realitzeu en el col·legi per a ajudar a millorar la convivencia.