Aprenem a ser emprenedors i emprenedores amb el projecte «Creem una empresa solidària»

En aquest article us proposem algunes idees que us poden servir per complementar el projecte «Creem una empresa solidària» i treballar continguts per ser emprenedors implicats amb el nostre entorn (barri, poble o ciutat).

Aquest projecte és de nivell III, la qual cosa vol dir que està dissenyat per a 5è i 6è de Primària, però prèviament podeu treballar continguts relacionats amb l’esperit emprenedor amb els projectes «Comprem i venem» de nivell II i «Què vols ser quan siguis gran?» de nivell I. En tots els casos es treballen continguts relacionats amb l’esperit emprenedor, que no consisteixen únicament a aprendre com funciona el mercat i el treball, sinó també a conèixer els processos laborals, de generació d’idees, les actituds davant del treball, la col·laboració, etc.

Per què convé treballar un projecte per ser emprenedors a Primària?

 • Implicació amb l’entorn

Els infants aprenen a conèixer el seu entorn immediat i relacionar-s’hi, ja que hauran de dissenyar una empresa solidària que respongui a una necessitat real del poble, la ciutat o el barri. Aquest projecte pot servir d’exemple per a la iniciació en els projectes d’Aprenentatge Servei.

 • Desenvolupament de competències transversals

A més dels continguts pròpiament curriculars, referits a economia, població, pressupost, publicitat, etc., aquest projecte també és òptim per desenvolupar l’actitud emprenedora, que implica:

 • Curiositat
 • Creativitat
 • Iniciativa
 • Planificació
 • Comunicació
 • Treball en equip
 • Responsabilitat
 • Autoconfiança

I no són aquestes també característiques de les competències que es desenvolupen a l’escola? El desenvolupament de l’actitud emprenedora també ajudarà l’alumnat a tirar endavant altres projectes.

 • Aplicació d’un mètode de treball útil per desenvolupar qualsevol projecte

A més de l’actitud emprenedora, també serà molt útil per desenvolupar qualsevol altre projecte o treball escolar el mètode utilitzat per crear l’empresa solidària: anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació. És recomanable fer evident amb l’alumnat el seguiment d’aquestes fases perquè prenguin consciència dels passos a seguir per realitzar un projecte. Això els proporcionarà més autonomia per als pròxims projectes.

A més, aquest projecte forma part del procés d’aprenentatge i desenvolupament de les competències pròpies de Primària, i pot suposar la preparació per dur a terme un projecte més extens i més complex durant l’Educació Secundària Obligatòria. Per exemple, amb el projecte «Creem una empresa solidària» es pot realitzar tot el disseny i, fins i tot, la primera prova pilot del servei o producte al qual es dediqui l’empresa i, durant l’ESO, crear el producte o servei que es vol oferir.

Idees per aprofundir en el projecte

1. Durant el punt de partida del projecte podem plantejar alguna proposta real del nostre entorn, per exemple, visitar els espais per a emprenedors de la nostra localitat i investigar si tenen demandes de projectes que puguem proposar al nostre alumnat.

2. Una vegada iniciem l’anàlisi de necessitats del nostre entorn, podem plantejar diferents opcions:

a) Dividir per seccions la nostra localitat o el nostre barri perquè, per grups, els nens i les nenes investiguin, preguntin als ciutadans, etc., quins són els problemes d’aquesta zona. Per fer-ho, podem usar de referent la fitxa de la pàgina 32, perquè uns investiguin la biblioteca, uns altres el centre mèdic, uns altres la zona escolar, uns altres la zona esportiva, etc.

b) Analitzar les diferents organitzacions no governamentals que exerceixen en la nostra localitat, per buscar àmbits o necessitats que no estiguin coberts.

3. Quan comencem a pensar en la nostra empresa és quan més podem realitzar dinàmiques per exercitar la creativitat, per exemple:

a) L’alumnat va presentant les necessitats que ha detectat en la localitat i a les quals creu que caldria fer front.

b) Mentre uns expliquen, els altres s’encarreguen de representar el que els suggereix:

1. Uns tenen l’encàrrec de representar la idea amb una paraula.

2. Uns altres han de representar el que els suggereix amb una icona gràfica, un dibuix.

3. I uns altres mitjançant un gest.

c) Una vegada es tenen les idees de cada necessitat, es tracta de posar-les en comú i compartir la representació que ha tocat a cadascú.

d) Això ens ajudarà a barrejar idees i pensar en el producte o el servei del qual es podria encarregar la nostra empresa.

4. Per garantir la coherència entre la necessitat que pretenem cobrir, el producte o servei que crearem, els destinataris i destinatàries als quals ens adreçarem, els canals pels quals el distribuirem, i el temps i la manera en què s’usarà el que oferirem a través de l’empresa, seria oportú crear un mural de seguiment permanent a l’aula. Aquest mural ens ajudarà a mantenir la visió global de l’empresa que estem creant i a connectar-ne totes les característiques, per revisar que tot tingui sentit.

5. Finalment, podem presentar la nostra empresa solidària als ciutadans de la nostra localitat en un espai local, amb la finalitat d’inspirar-los accions o altres empreses solidàries que poden dur a terme per al bé comú.

Aquest projecte pot resultar molt enriquidor per a l’alumnat, ja que els ajudarà a connectar el que treballem a l’escola amb la seva realitat, veuran la utilitat dels aprenentatges i la necessitat de fer les tasques per poder presentar finalment la seva empresa.

Ens expliqueu quines empreses solidàries han resultat del treball del vostre alumnat?

Treballar de manera segura amb les eines digitals dels projectes

Les eines i els recursos digitals que actualment tenim a l’abast ens faciliten molt el treball a l’aula amb Santillana Projectes. A més, ens ofereixen una sèrie de possibilitats de cerca, de comunicació i de creació d’informació que resulta extremadament interessant a l’hora de fer les tasques encomanades en un projecte.

Ara bé, com qualsevol altra eina que utilitzem al llarg de la nostra vida, és necessari no només aprendre com funciona, sinó també com s’utilitza de manera adequada i segura. De la mateixa manera que al laboratori i al taller tenim normes de seguretat per usar instruments i materials, en el cas de les eines i els recursos digitals també necessitem establir una sèrie de normes que n’assegurin la utilització correcta:

 • Les podem establir de diverses maneres: fent un decàleg d’ús, un pòster, un contracte pactat amb l’alumnat en el qual s’estableix la manera correcta d’usar cada eina, etc.
 • Per reforçar-ne l’aprenentatge, podem recordar-les abans d’iniciar una activitat de cerca, creació d’informació o col·laboració en equip. A més, podem fer una reflexió en finalitzar l’activitat per valorar l’ús que s’ha fet de les eines.
 • Seria aconsellable pactar les normes en tot el centre, és a dir, mantenir la coherència entre els diferents nivells i les diverses assignatures.
 • Podem debatre en gran grup els problemes o les dificultats que s’hagin produït per l’incompliment d’una norma. Aquí és aconsellable aplicar la dinàmica «El jutge o la jutgessa de pau» que us expliquem en l’article Propostes per vincular el Dia de la Pau amb el projecte «Vivim junts».

A continuació, us proposem una sèrie de consells per treballar amb Santillana Projectes. Hem classificat els consells segons el moment i la finalitat d’ús de les TIC durant un projecte: en el moment de buscar informació, en el moment o l’espai de comunicar-se o col·laborar i durant el moment de crear materials i recursos.

Així doncs, us presentem 7+1 consells bàsics per utilitzar les eines i els recursos digitals de manera segura:

Durant la cerca d’informació

Podreu aplicar aquests consells en les activitats dels projectes que s’identifiquen amb aquest símbol:

Els nostres consells són aquests:

 1. Utilitzeu, en la mesura que sigui possible, els recursos i els materials propis de Santillana Projectes, ja que estan preparats tant per als continguts del projecte com per a l’edat de l’alumnat. A la guia docent teniu la correspondència entre els recursos materials i la tasca del projecte a la qual pertanyen. A més, es troben en un entorn segur en el qual serà fàcil complir les normes que acordeu amb el vostre alumnat.
 2. Ensenyeu als vostres alumnes a usar fonts d’informació rigoroses i saber identificar informacions incompletes, irrellevants o directament incorrectes. Contrasteu les informacions que trobeu per poder assegurar-ne la veracitat i el rigor. Aquest contrast d’informació es pot fer amb els materials digitals del projecte o amb el llibre de text.
 3. Recordeu als nens i les nens que han d’esmentar sempre, i de manera adequada, les fonts que han utilitzat durant la realització d’una tasca o activitat del projecte.

Durant la comunicació i la col·laboració amb els companys i les companyes

Aquests consells són especialment importants per a les tasques que impliquen el treball en equip i que en el quadern de l’alumne s’identifiquen amb el símbol.

Els nostres consells són aquests:

4. Ensenyeu les normes per a relacionar-se de forma correcta i respectuosa en les comunicacions amb els companys i les companyes. Eviteu que utilitzin les eines de comunicació i col·laboració per assetjar o intimidar ningú. Un dels missatges que cal transmetre és que la comunicació digital ha de ser la mateixa que es manté en persona.

5. Expliqueu molt clarament que no es pot usar cap eina de comunicació i col·laboració amb algú que no coneguin. Procureu que siguin conscients que sempre han d’assegurar-se que coneixen la persona amb la qual estan parlant, tant si és una companya o un company, un docent, un familiar…

6. Consciencieu-los del fet que no han de compartir informacions, dades o imatges en aquest tipus d’espais, ni seves pròpies ni d’altres persones.

Tenint en compte que aquestes activitats es realitzen en grup, podeu assignar responsables dins del grup perquè cadascun s’encarregui de supervisar el compliment d’una norma.

Durant la creació de continguts i materials

Durant les tasques, trobareu activitats com aquesta, que demana que es creï un material per exposar:

Aquests consells, sobretot, són útils per a la fase «Finalitzem el projecte», ja que és el moment de presentar el producte generat i d’exposar el que hem après. Alguns consells de seguretat per a aquest moment podrien ser els següents:

7. Ensenyeu a l’alumnat d’on pot extreure imatges, informació, idees de disseny, plantilles, etc., i quines opcions de drets d’autor existeixen. Per facilitar aquesta tasca, sempre podem començar usant els materials digitals de Santillana Projectes i, a poc a poc, anar obrint el ventall de possibilitats, primer de manera més guiada i fins a la total autonomia de l’alumnat.

Finalment, un consell que s’aplica en els tres apartats que hem vist anteriorment i que és el següent:

7+1. Consciencieu-los que, si són testimonis que algun company o companya està fent un mal ús de les eines de comunicació i col·laboració o està sent incomodat per alguna altra persona, cal avisar un adult (un docent o un familiar), i explicar-li la situació perquè pugui posar-hi remei.

Com ja hem comentat a l’inici d’aquest article, les eines i els recursos digitals, com qualsevol altre tipus d’eina, s’han d’aprendre a utilitzar adequadament. En aquest aprenentatge, a més del vessant procedimental i l’ús específic de cada eina determinada, també és important tenir en compte el vessant actitudinal que permetrà a l’alumnat, en un futur, fer un ús responsable i segur de tots aquests tipus d’eines.

I vosaltres, quines normes teniu per a la vostra classe? De quina manera les heu explicat al vostre alumnat (decàleg, mural, pòster…)? Expliqueu-nos-ho deixant un missatge a la secció de comentaris.